Xuất bản ứng dụng lên App Store và Play Store

Lưu ý: Bài viết này chỉ dành cho các cá nhân/tổ chức muốn xuất bản ứng dụng bằng tài khoản riêng của mình. Nếu bạn không có nhu cầu thì Solazu sẽ xuất bản ứng dụng của bạn lên App Store và Play Store bằng tài khoản của Solazu

Xuất bản ứng dụng lên App Store

Nếu bạn sử dụng tài khoản Apple Developer dành cho cá nhân

Bạn xem hướng dẫn bên dưới để xuất bản ứng dụng cho tài khoản Apple Developer danh cho cá nhân. Bạn có thể xem cách tạo tài khoản Apple Developer cho cá nhân tại đây

Giao tài khoản cho lần đầu xuất bản ứng dụng

Để đưa ứng dụng lên App Store, Solazu sẽ cần bạn cung cấp tài khoản Apple Developer của mình để Solazu có thể truy cập vào trang Certificates, Identifiers & Profiles. Bạn nên đổi mật khẩu mới trước khi cung cấp tài khoản này để đảm bảo chỉ có bạn và Solazu biết mật khẩu tại thời điểm này (Solazu sẽ không biết mật khẩu ban đầu là gì).

Chỉ có tài khoản chính mới có quyền truy cập để lấy certificates.

Sao khi hoàn tất, Solazu sẽ giao lại tài khoản cho bạn. Bạn thay đổi mật khẩu lại thành mật khẩu ban đầu hoặc mật khẩu mới ngay lập tức để tránh rủi ro về bảo mật.

Thêm quyền admin cho Solazu

Sau khi nhận lại tài khoản và đổi mật khẩu, bạn thêm quyền quản trị cho Solazu để được hỗ trợ quản lý & cập nhật ứng dụng. Bạn thêm như sau:

 1. Đi đến trang https://appstoreconnect.apple.com/login
 2. Đăng nhập bằng tài khoản Apple Developer.
 3. Trong trang App Store Connect, click Users and Access.
 4. Click nút Add.

add1.

 1. Nhập thông tin dưới đây vào mẫu đơn rồi click Next.Roles bạn chọn Admin.
 2. Click Invite.

Nếu bạn sử dụng tài khoản Apple dành cho tổ chức, doanh nghiệp

Bạn xem hướng dẫn bên dưới để xuất bản ứng dụng cho tài khoản Apple Developer danh cho tổ chức, doanh nghiệp. Bạn có thể xem cách tạo tài khoản Apple Developer cho cá nhân tại đây. Tài khoản doanh nghiệp sẽ có số định danh doanh nghiệp (DUNS) nên bạn chỉ cần thêm quyền quản trị cho Solazu để Solazu tự lấy certificates và build ứng dụng.

 1. Đi đến trang https://appstoreconnect.apple.com/login
 2. Đăng nhập bằng tài khoản Apple Developer.
 3. Trong trang App Store Connect, click Users and Access.
 4. Click nút Add.

add1.

 1. Nhập thông tin dưới đây vào mẫu đơn rồi click Next.

  Roles bạn chọn Admin.

  Developer Resources bạn chọn Access to Certificates, Identifiers & Profiles.

add2

 1. Click Invite.

Xuất bản ứng dụng lên Play Store

Bạn xem hướng dẫn bên dưới để xuất bản ứng dụng lên Play Store. Bạn có thể xem cách tạo tài khoản Google Play Developer tại đây

Giao tài khoản cho lần đầu xuất bản ứng dụng

Để đưa ứng dụng lên Play Store, Solazu sẽ cần bạn cung cấp tài khoản Google Play Developer của mình để Solazu có thể truy cập và sử dụng tính năng App Signing.

Bạn nên đổi mật khẩu mới trước khi cung cấp tài khoản này để đảm bảo chỉ có bạn và Solazu biết mật khẩu tại thời điểm này (Solazu sẽ không biết mật khẩu ban đầu là gì).

Chỉ có tài khoản chính mới có quyền truy cập và sử dụng App Signing.

Sao khi hoàn tất, Solazu sẽ giao lại tài khoản cho bạn. Bạn thay đổi mật khẩu lại thành mật khẩu ban đầu hoặc mật khẩu mới ngay lập tức để tránh rủi ro về bảo mật.

Thêm quyền admin cho Solazu

Sau khi nhận lại tài khoản và đổi mật khẩu, bạn thêm quyền quản trị cho Solazu để được hỗ trợ quản lý & cập nhật ứng dụng. Bạn thêm như sau:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Click Settings -> Users & permissions.

 1. Click Invite new user. Nhập thông tin dưới đây vào mẫu đơn rồi click Send invitation.
  • Email: [email protected]
  • Access expiry date: Thời hạn truy cập cho tài khoản được mời. Solazu khuyến khích bạn cho phép Solazu quản trị trong suốt thời gian sử dụng.
  • Roles bạn chọn Admin.
  • Permission: Bạn chọn ứng dụng mAPP đã xuất bản trên Play Store
 2. Click Send Invitation.