Giới thiệu người dùng

Giới thiệu người dùng là tiện ích dùng để thiết lập điểm tích lũy của người giới thiệu và người được giới thiệu cho những ứng dụng có tính năng giới thiệu người dùng. Bạn có thể xem thêm về tính năng tích điểm ở mục Tích điểm.

Lưu ý: Plugin phải được kích hoạt bằng cách click Kích hoạt trong trang thiết lập để tính năng hoạt động

Giới thiệu người dùng

affiliate

Ở giao diện quản lí Giới thiệu người dùng bạn có thể nhập số điểm mà người giới thiệu và người được giới thiệu nhận được khi người được giới thiệu đăng kí tài khoản có nhập mã giới thiệu của người giới thiệu.

Điểm thưởng đơn hàng theo cấp

affiliatemlm

Ở giao diện quản lí Điểm thưởng đơn hàng theo cấp thiết lập số điểm mà người giới thiệu và người được giới thiệu nhận được khi người được giới thiệu mua một đơn hàng.

Thiết lập gồm những trường như sau:

  • Áp dụng cho:
    • Đơn hàng đầu tiên: Người giới thiệu chỉ nhận điểm từ đơn hàng đầu tiên mà người được giới thiệu mua.
    • Tất cả đơn hàng: Người giới thiệu nhận điểm từ mọi đơn hàng mà người được giới thiệu mua.
  • Giá trị tiền quy đổi trên 1 điểm: Giá trị quy đổi 1 điểm thưởng: Ví dụ như bạn nhập là 100₫, nếu người dùng có 100 điểm thì giá trị sử dụng tương đương là 100x100=10.000₫ giá trị tương đương.
  • Số cấp: Là số cấp tối đa áp dụng từ vị trí nguời được giới thiệu tầng cuối. Ví dụ bạn cài đặt là 3 thì truờng hợp bạn là A, A giới thiệu cho B, B giới thiệu cho C, C giới thiệu D. Ở cấp D thì bạn sẽ không còn đuợc tích luỹ điểm thêm nữa, vì bạn đã ở vị trí thứ 4 trong nhánh phân cấp tính từ D trở lên.
  • Chi tiết ưu đãi theo cấp: % số điểm mà người giới thiệu nhận được từ đơn hàng của người được giới thiệu. Khi đó ở vị trí nguời mua là cấp 0, từ vị trí nguời mua trở lên là cấp 1, trên nữa là cấp 2... cho hết nhánh giới thiệu tối đa theo cài đặt của bạn.
  • Làm tròn số tích lũy ưu đãi: Điểm giới thiệu quy ra nếu là số thập phân thì sẽ được làm tròn lên hay xuống. Ví dụ: Tính số điểm tích luỹ theo % cài đặt nếu có số dư là 0.9 hoặc 0.1: Làm tròn lên là thành 1; Làm tròn xuống là 0.

Ví dụ: bạn thiết lập giới thiệu theo 3 cấp (tức số cấp cần tạo là 2). Người dùng A giới thiệu cho B, B sau đó giới thiệu cho người dùng C. Như vậy ta sẽ có cấp giới thiệu như sau A(cấp 2) -> B(cấp 1) -> C(cấp 0).

Khi đó nếu người dùng C (cấp 0) mua một đơn hàng thì người A, B sẽ nhận được số điểm tương ứng với giá trị % được thiết lập.

Giả sử ta thiết lập 20% cho mọi cấp và C mua món hàng có giá trị tương đương 100 điểm. Khi đó A, B sẽ nhận được 20% số điểm này tức là họ nhận được 20 điểm.

Lưu ý: Các thiết lập ở đây chỉ ảnh hưởng cho người giới thiệu, để thiết lập cho người mua trực tiếp (cấp 0) bạn có thể thiết lập điểm ở mục [Tích điểm**](/docs/support/loyalty).