Tin nhắn trên app

Tin nhắn trên app là mục để bạn thiếp lập gửi thông báo (push notification) lên điện thoại của khách hàng.

Thêm thông báo trên app

Để thêm thông báo trên app, ở giao diện Tin nhắn trên app click Tạo mới. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện để bạn thêm một thông báo trên app.

createnotification

Mẫu đơn gồm những trường như sau:

  • Tiêu đề: Tiêu đề của thông báo.
  • Nội dung: Nội dung thông báo muốn gửi.
  • Ứng dụng: Ứng dụng muốn gửi thông báo này lên (mặc định mỗi tài khoản hiện chỉ liên kết với một ứng dụng)
  • Áp dụng cho:
    • All: Áp dụng cho tất cả mọi nguời.
    • Group: Chọn những khách hàng muốn gửi thông báo này.

Sau khi đã điền các thông tin bắt buộc. Click Lưu để thêm thông báo hoặc click Lưu và gửi để đồng thời lưu lại và gửi thông báo này ngay lập tức.

Để gửi thông báo, ở danh sách thông báo đã tạo click Gửi để gửi thông báo.

sendnotification

Thông báo này sẽ được gửi tới điện thoại có cài ứng dụng mà bạn chọn.

sendnotification

Lưu ý:

  • Người dùng phải cho phép ứng dụng gửi thông báo để nhận thông báo.
  • Người dùng phải mở app ít nhất một lần trước đó để hệ thống lấy được id điện thoại.