Thao tác trên bảng

Sắp xếp

sort

Để sắp xếp danh sách đang hiển thị theo các thuộc tính, click tên cột muốn sắp xếp. Thao tác này sẽ sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng hay giảm dần theo thuộc tính được chọn.

Tìm kiếm

search

Để tìm kiếm trong các cột, bạn nhập giá trị cần tìm ở trường phía dưới tên cột chứa giá trị bạn muốn tìm. Bạn có thể click * để chọn điều kiện lọc. Có bốn điều kiện lọc:

  • Chứa: Đây là điều kiện lọc mặc định ban đầu. Tìm kết quả có chứa giá trị mà bạn nhập.
  • Không chứa: Tìm kết quả không chứa giá trị mà bạn nhập.
  • Bằng: Tìm kết quả có giá trị chính là giá trị mà bạn nhập.
  • Khác: Tìm kết quả có giá trị khác với giá trị mà bạn nhập.

Bạn có thể chọn Xóa điều kiện lọc để trả lại điều kiện lọc mặc định ban đầu.

Thao tác trên dòng

action

Để thao tác trên một dòng kích chọn vào hộp chọn của dòng đó hay click chọn hộp chọn đầu tiên để chọn tất cả các dòng. Sau khi chọn dòng bạn có thể thực hiện các theo tác:

  • Giao trách nhiệm cho: Thêm hay cập nhật người chịu trách nhiệm đối tượng được chọn. Bạn chọn người chịu trách nhiệm từ menu thả xuống rồi click Cập nhật để cập nhật người chịu trách nhiệm.
  • Sửa: Thêm hay cập nhật thông tin thuộc tính của đối tượng được chọn. Bạn chọn thuộc tính từ menu thả xuống, thêm giá trị mới cho thuộc tính được chọn rồi click Cập nhật để cập nhật thông tin thuộc tính.
  • Xóa: Xóa dòng được chọn.

Khác

Ngoài các thao tác trên, tùy vào đối tượng/danh sách đang theo dõi sẽ có những thao tác riêng dành cho đối tượng/danh sách đó. Bạn có thể xem hướng dẫn cho các thao tác này ở trang hướng dẫn đối tượng tương ứng hoặc đi đến Điều hướng