Công ty

Công ty là những tập thể, tổ chức đã làm việc/thực hiện giao dịch với bạn. Mục này là nơi lưu trữ toàn bộ thông tin danh sách công ty làm việc với bạn.

Thêm công ty

Để thêm một công ty mới, trong giao diện Công ty click Thêm công ty. Hệ thống sẽ hiển thị mẫu đơn để thêm một công ty. Bạn cũng có thể thêm công ty sử dụng tập tin .csv theo hướng dẫn ở mục Nhập dữ liệu

createcompany

Mẫu đơn gồm những trường như sau:

  • Tên: Tên công ty (là thông tin bắt buộc nếu không có tên miền công ty).
  • Tên miền: Địa chỉ website của công ty (là thông tin bắt buộc nếu không có tên công ty).
  • Email: Địa chỉ email của công ty.
  • Số điện thoại: Số điện thoại công ty.
  • Người chịu trách nhiệm: Chọn từ menu thả xuống người chịu trách nhiệm cho công ty này. Người chịu trách nhiệm là người dùng chịu trách nhiệm trong việc liên hệ, giao dịch với công ty này.

(Thông tin có dấu * ở đầu là những thông tin bắt buộc)

Sau khi đã điền các thông tin bắt buộc. Click Tạo để thêm công ty. Công ty vừa được tạo sẽ xuất hiện ở dòng đầu tiên trong danh sách công ty. Bạn có thể click Tạo và thêm để giữ lại mẫu đơn sau khi thêm công ty và tiếp tục thêm công ty mới.

Bạn cũng có thể xem qua video hướng dẫn thêm một công ty.

Thuộc tính công ty

Bạn có thể xem hướng dẫn về cách tạo thuộc tính cho công ty ở mục Thiết lập thuộc tính.

Hoặc xem qua video hướng dẫn thêm thuộc tính công ty.

Thông tin công ty

Để xem thông tin chi tiết cũng như thực hiện một số thao tác cho công ty, bạn click vào tên công ty để đi đến trang thông tin của công ty tương ứng.

Bạn có thể xem qua giao diện cũng như các thao tác cở bản trên trang thông tin ở mục Thao tác cơ bản trên trang thông tin