Đơn hàng

Đơn hàng chính là giao dịch đến từ khách hàng trong danh sách khách hàng của bạn. Mục này là nơi lưu trữ toàn bộ thông tin danh sách đơn hàng của bạn.

Bạn có thể chọn cách hiển thị đơn hàng theo Danh sách hoặc Bảng bằng cách kích vào nút tương ứng.

dealview

Thêm đơn hàng

Để thêm một đơn hàng mới, trong giao diện Đơn hàng kích chọn Thêm đơn hàng. Hệ thống sẽ hiển thị mẫu đơn để thêm một đơn hàng. Bạn cũng có thể thêm đơn hàng sử dụng tập tin .csv theo hướng dẫn ở mục Nhập dữ liệu

createdeal

Mẫu đơn gồm những trường như sau:

  • Tên: Tên đơn hàng.
  • Giai đoạn: Giai đoạn của đơn hàng trong quy trình được chọn
  • Khách hàng: Khách hàng liên quan đến đơn hàng.
  • Quy trình: Đơn hàng này đang nằm trong quy trình nào.
  • Tổng tiền: Tổng số tiền đơn hàng.
  • Ngày đặt: Ngày đơn hàng được đặt.
  • Ngày kết thúc đơn hàng: Ngày kết thúc xử lí đơn hàng.
  • Người chịu trách nhiệm: Chọn từ menu thả xuống người chịu trách nhiệm cho đơn hàng này. Người chịu trách nhiệm là người dùng chịu trách nhiệm trong việc theo dõi, quản lý đơn hàng này.
  • Công ty: Công ty liên quan đến đơn hàng.

(Thông tin có dấu * ở đầu là những thông tin bắt buộc)

Sau khi đã điền các thông tin bắt buộc. Click Tạo để thêm đơn hàng. Đơn hàng vừa được tạo sẽ xuất hiện ở dòng đầu tiên trong danh sách đơn hàng. Bạn có thể click Tạo và thêm để giữ lại mẫu đơn sau khi thêm đơn hàng và tiếp tục thêm đơn hàng mới.

Bạn cũng có thể xem qua video hướng dẫn thêm một khách hàng.

Thuộc tính đơn hàng

Bạn có thể xem hướng dẫn về cách tạo thuộc tính cho đơn hàng ở mục Thiết lập thuộc tính

Thông tin đơn hàng

Để xem thông tin chi tiết cũng như thực hiện một số thao tác cho đơn hàng, bạn click vào đơn hàng để đi đến trang thông tin của đơn hàng tương ứng.

Bạn có thể xem qua giao diện cũng như các thao tác cở bản trên trang thông tin ở mục Thao tác cơ bản trên trang thông tin

Giai đoạn đơn hàng

Bạn có thể thay đổi trạng thái đơn hàng ở trang thông tin đơn hàng.

dealstage

Trạng thái thay đổi sẽ được cập nhật trên ứng dụng và người dùng có thể theo dõi trong mục Lịch sử mua hàng.

Lưu ý: Chỉ những đơn hàng ở giai đoạn Đã giao hàng mới được coi là thành công và tích điểm cho khách hàng.

In đơn hàng

Ở trang thông tin đơn hàng, bạn có thể in thông tin đơn hàng này bằng cách click In đơn hàng.

printdeal