Chỉnh sửa cột

Để thiết lập hiển thị các cột, trong giao diện click Tác vụ -> Chỉnh sửa cột. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện để bạn thiếp lập hiển thị cột.

editcolumn

  • Bên trái là danh sách các thuộc tính. Bạn click vào hộp chọn với thuộc tính muốn hiển thị để hiển thị cột.
  • Bên phải là danh sách cột được chọn. Bạn thực hiện theo tác kéo, thả để sắp xếp thứ tự cột bạn muốn hiển thị.

Sau khi đã thao tác xong bạn click Lưu để hoàn tất thiết lập hiển thị. Bạn có thể click Đặt lại cột để hiển thị lại các cột theo như mặc định ban đầu và Xóa tất cả cột để xóa tất cả các cột đang hiển thị.