Thiết lập thuộc tính

Đây là mục để bạn thiết lập thuộc tính cho các đối tượng trong hệ thống. Để truy cập vào khu vực thiết lập thuộc tính click rồi chọn Thuộc tính trên danh sách các thiết lập.

Bạn cũng có thể truy cập bằng cách click Tác vụ -> Chỉnh sửa thuộc tính ở giao diện danh sách các đối tượng để đi đến thiết lập thuộc tính của đối tượng tương ứng.

Tạo một nhóm thuộc tính

Để thêm một nhóm thuộc tính, trong giao diện thiết lập thuộc tính click Tạo một nhóm thuộc tính. Hệ thống sẽ hiển thị mẫu đơn để thêm một nhóm thuộc tính.

createpropertygroup

Mẫu đơn chỉ gồm một trường duy nhất:

 • Tên: Tên nhóm thuộc tính bạn muốn tạo

Sau khi đã nhập tên nhóm thuộc tính. Click Tạo để thêm nhóm thuộc tính. Nhóm thuộc tính vừa được tạo sẽ xuất hiện ở dòng cuối cùng trong danh sách nhóm thuộc tính. Bạn có thể click Sửa tên nhóm để thay đổi tên nhóm thuộc tính hoặc Xóa nhóm để xóa bỏ nhóm thuộc tính.

Tạo một thuộc tính

Để thêm một thuộc tính mới, trong giao diện thiết lập thuộc tính click Tạo một thuộc tính. Hệ thống sẽ hiển thị mẫu đơn để thêm một thuộc tính.

createproperty

Mẫu đơn gồm những trường như sau:

 • Tên: Tên thuộc tính
 • Tên nội bộ: Là tên dùng để tham chiếu đến thuộc tính được tạo. Tên này sẽ được hệ tự động khởi tạo từ tên thuộc tính hay bạn có thể đặt tên nội bộ mà bạn muốn.
 • Mô tả: Văn bản mô tả về thuộc tính.
 • Nhóm: Thuộc tính này sẽ thuộc nhóm thuộc tính nào.
 • Định dạng: Định dạng dữ liệu của thuộc tính.

(Thông tin có dấu * ở đầu là những thông tin bắt buộc)

Định dạng thuộc tính

Khi tạo thuộc tính, hệ thống sẽ yêu cầu bạn thiết lập định dạng cho thuộc tính ở trường Đinh dạng. Có bốn định dạng thuộc tính:

propertytype

 • Văn bản: Giá trị thuộc tính là một văn bản.
  • Một dòng: Văn bản một dòng.
  • Nhiều dòng: Văn bản nhiều dòng.
 • Số: Giá trị thuộc tính là một con số.
  • Số nguyên dương: Giá trị là số nguyên dương.
  • Tiền tệ: Giá trị tiền tệ
 • Ngày: Giá trị thuộc tính là một ngày.
 • Lựa chọn: Giá trị thuộc tính là một lựa chọn.
  • Số lựa chọn:
   • Đơn: Lựa chọn là duy nhất.
   • Đa: Có nhiều lựa chọn khác nhau.
  • Kiểu lựa chọn:
   • Enum: Lựa chọn là một liệt kê.
   • Danh mục: Tạo một danh mục lựa chọn hay chọn từ một danh mục đã có sẵn.

Sau khi đã điền các thông tin bắt buộc. Click Tạo để thêm thuộc tính.

Thuộc tính sản phẩm

variant

Đối với đối tượng Sản phẩm. Nếu sản phẩm của bạn có mẫu mã, phiên bản, phân loại khác nhau, bạn sẽ phân loại chúng bằng cách:

 • Chọn Có phân loại ở trường Phân loại trong nhóm thuộc tính Giá & Phiên bản.
 • Chọn Thêm phân loại, hệ thống sẽ hiển thị giao diện để bạn thêm danh mục các lựa chọn có sẵn hay là danh mục lựa chọn bạn đã thêm khi tạo thuộc tính sản phẩm.