Nhập CSV

Đây là nơi để bạn nhập dữ liệu của mình lên hệ thống bằng tập tin .csv. Bạn có thể truy cập bằng cách click Nhập CSV ở các trang danh sách đối tượng tương ứng hoặc click để đi đến trang thiết lập và chọn Nhập CSV & Xuất dữ liệu trên danh sách các thiết lập.

Lưu ý: Tên file .csv upload lên không được có dấu và khoảng cách.

Thông tin thêm dữ liệu của khách hàng gồm các thuộc tính:

import

  • Tên: Tên gọi, tên gợi nhớ cho lần nhập dữ liệu.
  • Số lượng thêm mới: Số đối tượng được thêm mới.
  • Số lượng cập nhật: Số đối tượng được cập nhật.
  • Số lỗi: Sỗ lỗi xảy ra khi nhập dữ liệu.
  • Nguồn dữ liệu: Nguồn gốc của dữ liệu.
  • Người nhập dữ liệu: Người dùng nhập dữ liệu này.
  • Ngày nhập: Ngày dữ liệu được nhập.

Nhập dữ liệu

Để nhập dữ liệu, ở giao diện Nhập & Xuất dữ liệu click Bắt đầu nhập dữ liệu. Hệ thống sẽ đưa bạn đến giao diện nhập dữ liệu bao gồm bốn bước

Chọn đối tượng

import1

Chọn đối tượng dữ liệu mà bạn muốn nhập. Có năm đối tượng: Kháng hàng, Công ty, Đơn hàng, Sản phẩm và Chi nhánh.

Chọn tập tin

import2

Đăng tải tập tin chứa dữ liệu.

Phân loại

import3

Thực hiện theo hướng dẫn để xếp các cột trong dữ liệu của bạn với các thuộc tính tương ứng trong hệ thống.

Xử lý

import4

Đặt một tên gọi, tên gợi nhớ cho tháo tác này. Click Xử lý để hoàn tất nhập dữ liệu. Dữ liệu được thêm vào thành công sẽ hiển thị ở danh sách đối tượng mà bạn chọn:

import5

Bạn có thể xem qua video hướng dẫn nhập dữ liệu bằng tập tin .csv.

Tải mẫu

Để tải các tập tin dữ liệu mẫu Click Tải mẫu.