Chi nhánh

Đây là mục lưu trữ danh sách thông tin các chi nhánh tổ chức, công ty của bạn.

Thêm chi nhánh

Để thêm một chi nhánh mới, trong giao diện Chi nhánh click Thêm chi nhánh. Hệ thống sẽ hiển thị mẫu đơn để thêm một chi nhánh.

createlocation

Mẫu đơn gồm những trường như sau:

  • Hình ảnh: Hình ảnh đại diện cho chi nhánh này.
  • Tên chi nhánh: Tên của chi nhánh.
  • Địa chỉ: Địa chỉ chi nhánh.
  • Số điện thoại: Số điện thoại của chi nhánh.
  • Ngày làm việc: Ngày chi nhánh làm việc. Bạn click vào hộp chọn tương ứng với ngày làm việc của chi nhánh.
  • Giờ bắt đầu: Giờ chi nhánh bắt đầu làm việc.
  • Giờ kết thúc: Giờ chi nhánh kết thúc làm việc.
  • Kinh độ: Kinh độ của chi nhánh.
  • Vĩ độ: Vĩ độ của chi nhánh.

(Thông tin có dấu * ở đầu là những thông tin bắt buộc)

Sau khi đã điền các thông tin bắt buộc. Click Lưu để thêm chi nhánh. Chi nhánh vừa được tạo sẽ xuất hiện ở dòng đầu tiên trong danh sách chi nhánh.

Cách lấy thông tin kinh độ, vĩ độ

Kinh độ, vĩ độ là thông tin bắt buộc để ứng dụng có thể hiển thị chi nhánh trên bản đồ. Bạn có thể tìm kinh độ, vĩ độ bằng cách:

1. Vào trang https://www.google.com/maps/.

2. Nhập địa chỉ chi nhánh của bạn vào ô tìm kiếm.

3. Kinh độ và vĩ độ sẽ hiển thị trên thanh địa chỉ như trong hình

locationmap

4. Nhập vĩ độ, kinh độ này để hoàn tất thêm chi nhánh.

locationinfo

Bạn cũng có thể xem qua video hướng dẫn thêm một chi nhánh.