Quét QR Code tích điểm

QR Code (quick response code) là mã chứa thông tin mà khi quét sẽ giúp bạn truy cập thông tin được lưu bên trong. Tính năng QR Code của mAPP giúp bạn tạo mã QR tích điểm. Khi khách hàng quét mã này trên ứng dụng hệ thống sẽ tự động tích điểm cho họ.

mAPP cũng đã có tích hợp sẵn tính năng tích điểm cho sản phẩm trên app, bạn có thể xem thêm về tính năng tích điểm ở mục Tích điểm.

qrcode

Mục QR Code gồm những thuộc tính sau:

  • Mã QR tích điểm: Mã tích điểm bạn muốn dùng.
  • Mã SKU: Mã SKU sản phẩm áp dụng.
  • Sản phẩm: Sản phẩm được áp dụng.
  • Trạng thái: Trạng thái mã. Chưa tích điểm hoặc Đã tích điểm
  • Hành động: Click Cập nhật để thay đổi trạng thái mã.

Tạo mã tích điểm cho sản phẩm

Trong giao diện QR Code, click nút Tạo mới. Hệ thống sẽ đưa bạn đến trang để thêm mã QR tích điểm.

createqr

  • Mã QR tích điểm: Đoạn mã bạn muốn dùng để tạo QR code.
  • Mã SKU: Chọn mã SKU sản phẩm muốn áp dụng.

Tạo QR Code từ mã tích điểm

Sau khi đã tạo mã tích điểm cho sản phẩm mong muốn. Bạn có thể sử dụng các công cụ tạo mã QR miễn phí (VD: https://www.the-qrcode-generator.com/) để chuyển mã tích điểm đã tạo thành mã QR.

qr_generator

Bạn có thể phân bố mã QR này đến khách hàng. Khách hàng quét mã QR này trên ứng dụng để tích điểm.

qrpoint