Đánh giá

Đánh giá là những bài review mà khách hàng để lại cho sản phẩm của bạn. Mục này là nơi lưu trữ toàn bộ thông tin danh sách các đánh giá cho sản phẩm của bạn. Thao tác trên dòng lúc này sẽ có thêm lựa chọn để bạn xét duyệt các đánh giá.

reviewreview

Mục Đánh giá gồm các thuộc tính sau:

  • Khách hàng: Tên khách hàng để lại đánh giá.
  • Sản phẩm: Sản phẩm được đánh giá.
  • Số sao: Đánh giá theo số sao. Cao nhất là 5 sao và thấp nhất là 1 sao.
  • Thời gian đánh giá: Thời gian đánh giá được để lại.
  • Nội dung đánh giá: Nội dung của đánh giá này.