Dịch vụ

Danh mục dịch vụ

Danh mục dịch vụ là danh sách các hạng mục của dịch vụ. Một danh mục bao gồm nhiều dịch vụ cùng một loại để dễ dàng phân loại và tìm kiếm.

Thêm danh mục dịch vụ

Để thêm một danh mục mới, trong giao diện Danh mục dịch vụ, Click Tạo mới. Hệ thống sẽ hiển thị mẫu đơn để thêm một danh mục dịch vụ.

createservicecategory

Mẫu đơn gồm những trường như sau:

 • Tên danh mục: Tên danh mục muốn tạo.
 • Danh mục cha: Một danh mục có thể có danh mục con. Chọn danh mục cha nếu muốn tạo danh mục này là danh mục con.
 • Hình ảnh: Hình ảnh đại diện cho danh mục dịch vụ.

Danh sách dịch vụ

Thêm dịch vụ

Để thêm một dịch vụ mới, trong giao diện Dịch vụ click Thêm dịch vụ. Hệ thống sẽ hiển thị mẫu đơn để thêm một dịch vụ.

createservice

Mẫu đơn gồm những trường như sau:

 • Tên: Tên dịch vụ
 • Tính khả dụng: Đối tượng áp dụng cho dịch vụ này.
 • Thời gian làm thêm:
 • Mô tả: Văn bản mô tả dịch vụ.
 • Nhân viên: Nhân viên phụ trách, chịu trách nhiệm cho dịch vụ.
 • Chi nhánh: Chi nhánh nơi cung cấp dịch vụ.
 • Giá dịch vụ: Giá dịch vụ.

Sau khi đã điền các thông tin bắt buộc. Click Lưu để thêm dịch vụ.

Nhân viên phục vụ

Thêm nhân viên phục vụ

Để thêm một nhân viên phục vụ mới, trong giao diện Nhân viên phục vụ click Thêm nhân viên. Hệ thống sẽ hiển thị mẫu đơn để thêm một nhân viên phục vụ.

createstaff

Mẫu đơn gồm những trường như sau:

 • Hình đại diện: Hình ảnh đại diện cho nhân viên.
 • Họ: Họ nhân viên.
 • Tên: Tên nhân viên.
 • Số điện thoại: Số điện thoại của nhân viên.
 • Email: Địa chỉ email nhân viên.
 • Chi nhánh: Nhân viên này làm việc ở chi nhánh nào.
 • Vị trí công việc: Chức danh, vị trí công việc của nhân viên.
 • Ghi chú: Các ghi chú thêm nếu có.
 • Ngày bắt đầu làm việc: Ngày nhân viên bắt đầu hợp đồng làm việc.
 • Ngày kết thúc làm việc: Ngày nhân viên kết thúc hợp đồng làm việc.

(Thông tin có dấu * ở đầu là những thông tin bắt buộc)

Sau khi đã điền các thông tin bắt buộc. Click Lưu để thêm nhân viên.

Thời gian phục vụ

Tạo khoảng thời gian

Để thêm một khoảng thời gian phục vụ mới, trong giao diện Thời gian phục vụ click Tạo khoảng thời gian. Hệ thống sẽ hiển thị mẫu đơn để thêm một khoảng thời gian phục vụ.

createduration

Mẫu đơn gồm một trường duy nhất:

 • Thời gian(Phút): Khoảng thời gian phục vụ tính theo số phút.

Sau khi đã điền khoảng thời gian. Click Lưu để thêm thời gian phục vụ.

Video hướng dẫn