Ảnh bìa

Ảnh bìa là một thanh trượt (slider) các banner, hình ảnh ở đầu trang chủ ứng dụng.

Tạo ảnh bìa

Trong giao diện Ảnh bìa, click nút Tạo mới. Hệ thống sẽ đưa bạn đến trang để tạo ảnh bìa.

createslider

Mẫu đơn gồm những trường sau:

  • Tên: Tên ảnh bìa.
  • Đường dẫn: Một đường dẫn khi nhấn vào hình.
  • Ghi chú: Một ghi chú nào đó cho ảnh bìa này.
  • Thời gian bắt đầu: Thời gian ảnh bắt đầu hiển thị.
  • Thời gian kết thúc: Thời gian ảnh kết thúc hiển thị.
  • Hình: Đăng tải ảnh bìa.
  • Mô tả: Mô tả hình ảnh.
  • Thứ tự xếp: Thứ tự hiển thị của hình ảnh này.

Sau khi đã điền các thông tin bắt buộc. Click Cập nhật để tạo ảnh bìa.