Danh mục

Danh mục là danh sách các lựa chọn được gom lại thành các nhóm dựa trên tính chất của chúng. Ở trong phần mềm mApp, danh mục là danh sách mà người dùng nhìn thấy trong menu đổ xuống khi họ thiết lập/thêm vào địa chỉ, giới tính,...

Để thiết lập danh mục bạn click biểu tượng để đi đến trang thiết lập. Tại khu vực thiết lập, click Danh mục.

main_taxonomy

Có 5 nhóm danh mục lớn bao gồm:

  • Quận/Huyện: Danh mục các quận, huyện.
  • Giới tính: Danh mục các giới tính.
  • Quốc gia: Danh mục các đất nước, quốc gia.
  • Tỉnh/Thành: Danh mục các tỉnh, thành phố.
  • Phường xã: Danh mục các phường, xã.

Ngoài các danh mục trên, khi bạn thao tác trên mApp bạn sẽ gặp các trường/thuộc tính mà bạn có thể tạo danh mục làm giá trị cho trường/thuộc tính đó.

Thêm danh mục

Để thêm một danh mục. Ở giao diện thiết lập danh mục, bạn click vào danh mục bạn muốn thêm rồi click Tạo một danh mục ở góc bên phải. Hệ thống sẽ hiển thị mẫu đơn để thêm một danh mục.

createtaxonomy

Mẫu đơn gồm một trường duy nhất:

  • Nhãn dán: Nhãn hay tên danh mục bạn muốn thêm vào.

Sau khi đã điền nhãn dán. Click Tạo để thêm danh mục. Danh mục vừa được tạo sẽ xuất hiện ở dòng đầu tiên trong danh sách danh mục.

Bạn cũng có thể xem qua video hướng dẫn thêm một danh mục.