Người dùng & Nhóm

Đây là mục hướng dẫn về các thiết lập Người dùng & Nhóm. Để truy cập vào khu vực thiết lập click rồi chọn Người dùng & Nhóm trên danh sách các thiết lập.

Người dùng

Người dùng là các tài khoản bao gồm một địa chi email và mật khẩu dùng để đăng nhập vào hệ thống. Những tài khoản này được tài khoản quản trị cấp cho những quyền nhất định.

Tạo người dùng

Để thêm một người dùng mới, trong giao diện thiết lập người dùng click Tạo người dùng. Hệ thống sẽ hiển thị mẫu đơn để thêm một người dùng. Thêm người dùng gồm ba bước:

 • Email: Email người dùng bạn muốn thêm. Đây sẽ là email tài khoản người dùng sẽ dử dụng để đăng nhập vào hệ thống
 • Phân quyền: Quyền hạn của người dùng do quản trị viên trao cho.
 • Mời: Gửi lời mời cho người dùng đến email của họ.

Bạn cũng có thể xem qua video hướng dẫn tạo người dùng.

Phân quyền

Ở bước phân quyền cho người dùng, quản trị viên có những thiết lập như sau:

permission1

 • Menu bên trái: Bạn có thể chọn thêm người dùng này vào một nhóm có sẵn.
 • Menu bên phải:
  • Thêm quyền quản trị viên: Trao toàn bộ quyền quản trị viên cho người dùng này (trừ quyền sử dụng các chức năng trả phí).
  • Đặt lại mật khẩu: Đặt lại mật khẩu cho người dùng này
  • Xóa:

Khách hàng

permission_contact

 • Quyền truy cập: Bạn có thể trao cho người dùng này quyền xem, tạo, cập nhật hoặc xóa thông tin khách hàng.
 • Quyền quản lý CRM:

Tiếp thị

permission_marketing

 • Tin tức/Chương trình khuyến mãi: Trao cho người dùng này quyền xem, tạo, cập nhật hoặc xóa thông tin khuyến mãi.
 • Thông báo đẩy: Trao cho người dùng này quyền xem, tạo, cập nhật hoặc xóa thông báo đẩy.

Bán hàng

permission_sale

 • Đơn hàng: Trao cho người dùng này quyền xem, tạo, cập nhật hoặc xóa thông tin đơn hàng.
 • Sản phẩm: Trao cho người dùng này quyền xem, tạo, cập nhật hoặc xóa thông tin sản phẩm.

Quản trị viên

permission_admin

 • Quyền quản trị: Trao cho người dùng này các quyền quản trị.

Người dùng trả phí

Nhóm

Tạo nhóm

createteam

Để tạo nhóm người dùng, trong giao diện thiết lập Nhóm kích chọn Tạo nhóm. Hệ thống sẽ hiển thị mẫu đơn để thêm một nhóm. Mẫu đơn gồm:

 • Tên nhóm: Tên nhóm bạn muốn tạo.
 • Thêm người dùng: Bạn chọn từ danh sách những người dùng thuộc nhóm này.

Sau khi đã thêm đủ các thông tin, click Lưu để thêm nhóm.

Bạn cũng có thể xem qua video hướng dẫn tạo nhóm.